Happy Birthday!

Yesterday was President Barack Obama’s 49th birthday.

Happy birthday from PP!